حاصل سه سال!

حاصل سه سال زندگى در چين!

با همين دو تا چمدون، تموم شد اين فاز زندگى ما هم...

سفرت بى خطر همسر و همدل...

و كمتر از دو روز ديگه، پنجججج ماه دورى ما هم به سر خواهد اومد، هر چند ديدارى برا زمانى كمتر از ده دوازده روز!😐

+ عايا زندگى ارزششو داره واقعا!!؟ ارزش اين همه دورى، سختى، دلتنگى...

اينجايى دلت برا اون تنگه، ميرى دلت برا اين ور تنگ... هعيييى زندگى... هعيييى...

/ 2 نظر / 49 بازدید
hamidiiiii

لحظه دیدار نزدیک است باز من دیوانه ام مستم باز میلرزد دلم دستم باز گویی در جهان دیگری هستم

2partners

چشمت روشن عزیزم. ❤️❤️❤️