مرداد 96
1 پست
ناگفته های میم.الف
وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت!